Distribucijski sustavi pitke vode - optimizacija investicijskih ulaganja i operativnih troškova

S cjelovitom uslugom »Digital Intelligent Smart Networks – Water Systems« našim partnerima osiguravamo trajni razvoj opskrbe pitkom vodom, učinkovito upravljanje s proizvodnim troškovima vode te učinkovito održavanje distribucijske mreže.

Kontaktirajte nas Preporuke
Provjerite ostala poslovna rješenja

Izvođači gospodarske javne usluge opskrbe pitkom vodom i upravitelji infrastrukturne opskrbe pitkom vodom suočavaju se s visokim standardima koji se odnose na poboljšanja u pružanju usluga i upravljanja vodovodnim sustavima na području sigurnosti, kvalitete pitke vode, trajnosti, učinkovitosti i podrške korisnika. 

Budući da je pravo na zdravu i pitku vodu temeljno pravo svakog čovjeka, strateški ciljevi upravitelja usmjereni su prema poboljšanju kvalitete pružanja usluge krajnjim korisnicima. 

Predvajaj


Nudimo cjelovitu podršku u poboljšanju učinkovitosti

Naša znanja i sposobnosti te tehnološka opremljenost upraviteljima vodovodnih sustava nude savršenu podršku namijenjenu za poboljšanje učinkovitosti ključnih procesa planiranja, rada, kontrole, održavanja i upravljanja sustavima kod:

 • izrade realnih izvještaja postojećeg stanja,
 • kontrole redovitog i tekućeg rada u stvarnom vremenu,
 • redovitog i izvanrednog održavanja,
 • radu u izvanrednim uvjetima uz podršku Sigurnosnih planova,
 • ciljanom praćenju proizvedenih, distribuiranih i iz mreža preuzetih količina pitke vode,
 • planiranju razvojnih programa.

Našim uslugama pomažemo u modernizaciji usluga upravljanja vodovodnim sustavom i time poboljšavamo energetsku učinkovitost rada, učinkovitost upravljanja s neobračunatim količinama vode (NRW), smanjujemo stvarne gubitke vode, prvenstveno poboljšavamo njihovo održavanje koje postiže očekivane rezultate.

Učinkovito upravljanje vodovodnim sustavom podržano je modernim informacijskim rješenjima.


Cjelovita usluga DISNet-WS
Našom cjelovitom uslugom »Digital Intelligent Smart Networks – Water Systems« ( DISNet - WS) i pojedinim proizvodima vlasnicima infrastrukture opskrbe pitkom vodom te njihovim odabranim izvođačima i upraviteljima nudimo cjelovitu podršku u poboljšanju učinkovitosti djelovanja vodovodnog sustava. Zajedničkim radom osiguravamo veću preglednost rada, veću radnu sigurnost, smanjenje rizika na svim područjima izvođenja usluga (kvaliteta, pouzdanost, trajnost, učinkovitost..) na zadovoljstvo krajnjih korisnika.

Našim partnerima u okviru projekata DISNet - WS osiguravamo:

1. Trajni i učinkoviti razvoj opskrbe pitkom vodom koji obuhvaća:

 • troškovno učinkovito planiranje novih investicija i obnovu postojeće mreže uzimanjem u obzir raspoložive količine vode i potrebe za njom,
 • isporuku dovoljne količine vode postojećim i budućim korisnicima snižavanjem gubitaka vode bez dodatnog traženja i prekomjernog iskorištavanja postojećih izvora,
 • nadogradnju dokumentiranog sustava procesa vođenja i upravljanja (ISO 9001),
 • poboljšanje energetske učinkovitosti cijelog sustava (ISO 14001),
 • uštedu energije kroz proces pregleda potrošnje energetskih izvora (ISO 50001),
 • kibernetičku sigurnost u procesima upravljanja kritičnom infrastrukturom (infrastrukturne opskrbe pitkom vodom) po standardima serije ISO 27000.

2. Učinkovito upravljanje troškovima proizvodnje vode koji obuhvaćaju:

 • smanjenje količina proizvedene vode s učinkovitim upravljanjem količinama izgubljene vode,
 • modernizacija crpilišta i ostale infrastrukture uzimanjem u obzir određene opreme s najugodnijim radnim parametrima i s obzirom na potrebe procesa pumpanja i distribucije vode,
 • smanjenje troškova potrošnje električne energije - tijekom pumpanja, pripreme i distribucije,
 • snižavanje troškova korištenja kemijskih sredstava za pripremu vode,
 • smanjenje utjecaja na okoliš i smanjenje pristojbi vodne naknade.

3. Učinkovito upravljanje troškovima distribucije vode, koji obuhvaćaju:

 • praćenje količina isporučene vode pomoću mjernih područja (DMA) i pravovremena intervencija na područjima s povećanom količinom isporučene i neobračunate vode (prepoznavanje mogućih ispuštanja i curenja) po metodama NLM (Night Leakage Measurement) i IFM (Integrated Flow Measurement),
 • pravovremeno prepoznavanje kritičnih odsjeka distribucijskih mreža koje zbog čestih kvarova i curenja povećavaju rizik za upravitelja.

4. Kvalitetnu opskrbu pitkom vodom kod najnižih i prihvatljivih radnih troškova postižemo:

 • neprestanim ekonomskim i tehničkim nadzorom nad cijelim sustavom s naglaskom na distribucijskoj mreži,
 • učinkovitim preventivnim i proaktivnim upravljanjem troškovima,
 • na temelju preventivnih postupaka kontrole identifikacije mogućnosti kvara opreme,
 • osiguravanjem boljeg odziva na redovite i izvanredne situacije na terenu,
 • s poboljšanom učinkovitosti rada i uspješnosti upravljanja.

5. Učinkovito vođenje distribucije pitke vode i održavanja distribucijske mreže postižemo:

 • nadzorom protoka, tlakova i temperatura u bilo kojoj točki mreže u stvarnom vremenu,
 • kontrolom strukture vode u mreži s obzirom na različite proizvodne resurse,
 • izradom plana sigurnosne zaštite za slučajeve izvanrednih događaja,
 • planiranjem redovitih i izvanrednih radova na održavanju s ciljem učinkovite provedbe,
 • intervencijama u slučaju prepoznatih odstupanja i pravovremenim delegiranjem radnih zadataka,
 • upravljanjem distribucijom vode s što manje prekida i smetnji,
 • osiguravanjem neprestane komunikacije s krajnjim korisnicima.

Modeli suradnje

Našu uslugu DISNet - WS možete koristiti kroz različite poslovne modele.

Prvi model suradnje je kada postojećem vodovodnom sustavu, vlasniku i upravitelju naše usluge nudimo preko klasičnog ugovornog odnosa. Usluge uključuju isporuku, uspostavu rada s cjelovitim upravljanjem i održavanjem kompleksnih rješenja koja osiguravaju učinkovito vođenje radnog procesa i upravljanja te time kvalitetne usluge opskrbe pitkom vodom krajnjim korisnicima.

Drugi model suradnje je nadogradnja prvog modela i funkcionira po principu ugovornog odnosa koji jamči uštedu vode ili ugovornog odnosa koji jamči uštedu energije a svojim financijskim sredstvima izvodimo pripremu usluge s kojom samo djelomično utječemo na postojeću distribucijsku mrežu s kojom mogu prepoznati rizike redovitog rada te temeljem stručne analize i rizika propisujemo prikladne mjere potrebne za poboljšanje na mreži kao i u procesima upravljanja.


Opskrbili smo više od 70 općina

Uslugu DISNet - WS pružamo na više od 10 vodoopskrbnih sustava i u više od 70 općina u ukupnoj dužini od više od 7.000 km vodovodne mreže s više od 700.000 korisnika i više od 170.000 vodomjera.

Usluge pružamo i izvodimo preko različitih ugovornih modela financiranjem Petrola, sufinanciranjem EU, RS i lokalnih zajednica te klasičnim ugovornim odnosom, koje smo uspješno prenijeli u javne tvrtke.

Kontaktirajte nas

Hrvatska

Oreškovićeva 6h , 10010 Zagreb