Politika privatnosti Petrol d.o.o.

I. VIZIJA PRIVATNOSTI

U modernom društvu pravo na privatnost je jedno od najvažnijih prava čovjeka. Društvo PETROL d.o.o. je toga svjesno i poštuje privatnost svojih stranaka, zbog toga s njihovim osobnim podacima postupa odgovorno, pažljivo i sukladno u Republici Hrvatskoj važećim propisima te internim aktima društva PETROL d.o.o. Pristup osobnim podacima je dozvoljen samo ovlaštenim zaposlenicima i ugovornim izvršiteljima obrade, u opsegu i sa svrhom koji su nužno potrebni za nesmetano odvijanje poslovnih procesa, pružanje usluga društva i ispunjavanje prava i obveza iz sklopljenih ugovornih odnosa sa strankama.

II. PODACI O VODITELJU OBRADE

III. OVLAŠTENA OSOBA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

PETROL ima ovlaštenu osobu za zaštitu osobnih podataka koja je dostupna putem elektronske pošte na adresi zop@petrol.hr odnosno obične pošte na adresi Petrol d.o.o., Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb, s naznakom »za ovlaštenu osobu za zaštitu podataka«. 
U svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (e) Opće uredbe o zaštiti podataka (obrada u svrhu javnog interesa) i člankom 6. stavkom 1. točkom (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (obrada za potrebe legitimnih interesa).
Ako podnesete pritužbu, više nećemo vršiti obradu Vaših osobnih podataka u predmetne svrhe, osim u slučaju da budemo u mogućnosti predočiti prisilne zakonske temelje za obradu koji nadjačavaju Vaše interese, prava i slobode ili ako se obrada bude provodila u svrhu uspostave, izvršavanja ili obrane pravnih zahtjeva.

IV. KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA

Informacije o osobnim podacima koje PETROL obrađuje dobivamo ili od Vas kao ispitanika  ili iz nekog drugog izvora ovisno o vrsti poslovnog odnosa, odnosno o osnovi i svrsi obrade, ali samo u opsegu koji je nužan (primjerice ili za izvršenje nekog ugovora ili za radnje koje prethode odobrenju nekog ugovora ili u svrhu poštivanja pravnih obveza PETROLa  kao voditelja obrade temeljem nekog propisa ili u svrhu legitimnog interesa voditelja obrade ili na temelju Vaše privole).
Prilikom uspostave poslovnog odnosa i/ili provođenja mjera dubinske analize ili u neku drugu svrhu, kao što je primjerice sklapanje ugovora o nekoj našoj usluzi, prikupljamo Vaše matične podatke, primjerice ime, prezime, OIB, adresu prebivališta/boravišta te podatke o identifikacijskoj ispravi, kao što je to propisano propisima vezanima za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.
Presliku Vašeg identifikacijskog dokumenta/službenog dokumenta s fotografijom koristimo u svrhu pravnih obveza PETROLa kao voditelja obrade po propisima koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma i/ili u svrhu provjere i potvrde Vaše identifikacije prilikom ugovaranja i korištenja određene usluge te komunikacije s Vama ili ažuriranja Vaših podataka, kao i u slučaju legitimnih interesa PETROLa glede sprječavanja mogućih prijevara (primjerice, zaštita od krađe identiteta (Recital 47. Opće uredbe o zaštiti podataka).
Ako nam se obraćate putem internetskih servisa (Facebooka i sl.) te ako očekujete od nas povratnu informaciju i ponovno kontaktiranje vezano na Vaš upit, u tom slučaju potrebni su nam Vaši osnovni kontakt podaci i to ime i prezime, broj telefona/broj mobilnog uređaja i e-mail adresa. Osobni podaci koje ste nam dali na taj način, neće biti vidljivi drugim korisnicima niti cjelokupnoj javnosti, osim u mjeri u kojoj ste ih sami učinili dostupnima javnosti.

U slučaju da nam radi sklapanja određenog pravnog posla dostavljate osobne podatke trećih osoba, držat ćemo Vas odgovornima za raspolaganje njihovim osobnim podacima te za prenošenje sadržaja ove Informacije istim osobama.
V. SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA I PRAVNI TEMELJI

a) PETROL Vaše osobne podatke obrađuje u okviru i za svrhu provedbe ugovora kao što su npr. ugovor o prodaji nafte i naftnih derivata, ugovor o prodaji robe i usluga energetskih rješenja, ugovor o magna (S) kartici i drugih ugovora u skladu s asortimanom ponuđene robe i usluga, i ugovora kojima se roba i usluge pružaju PETROLu. Temeljem ugovornog pravnog osnova, osobni se podaci u potrebnom opsegu obrađuju i za svrhu sklapanja ugovora u fazi pregovora, po primitku ponude odnosno Vašeg upita. 
PETROL Vas obavještava o mogućnosti da su neki osobni podaci obrađeni putem automatiziranog procesa odlučivanja, uključujući oblikovanje profila za slučaj određivanja kreditne sposobnosti ispitanika, i to pomoću posebnog matematičkog algoritma.
Automatizirani proces odlučivanja na temelju profila namijenjen ocjeni Vaše platežne/ kreditne sposobnosti je nužno potreban za sklapanje ugovora o dobavi energenata (kad se koristi za određivanje limita glede na bonitet stranke). Ukoliko Vam na temelju automatizirane odluke PETROL odbije sklapanje ugovora odnosno promijeni dodijeljeni opseg uporabe, imate pravo podnijeti zahtjev za pojašnjenje na e-mail adresu: karticno@petrol.hr, ili putem pošte na adresu: Petrol d.o.o., Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka, s naznakom »za kartično poslovanje«.

b) PETROL obrađuje Vaše osobne podatke i na temelju zakonskog pravnog osnova:

  • Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za svrhe posredovanja Vaših osobnih podataka koji spadaju pod obvezu izvještavanja Ureda za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma,
  • i na temelju drugih međunarodnih ugovora, propisa EU i nacionalnih zakona koji zahtijevaju od PETROLa da u određenim slučajevima posreduje Vaše osobne podatke državnim tijelima i drugim voditeljima obrade za ispunjavanje svojih ili njihovih zakonskih obveza ili nadležnosti.

c) PETROL na temelju legitimnog interesa obrađuje Vaše osobne podatke sa svrhom smanjivanja rizika napada na njegovu internetsku stranicu (osiguravanje informacijske sigurnosti, smanjenje rizika od neovlaštenog pristupa do važnih poslovnih informacija, osobnih podataka i informacijskog sistema PETROLa), i za svrhe provođenja analiza osobnih podataka za kontrolu poslovnog i kreditnog rizika te optimiziranja poslovnih odluka (zaštita ekonomskih interesa PETROLa), i za statističke obrade namijenjene pripremi izvještaja poslovodstvu, pri čemu su u izvještajima sadržani anonimiziranimi podaci.

d) PETROL u određenim slučajevima od Vas traži privole za obradu Vaših osobnih podataka, i to za svrhe ocjenjivanja nekih osobnih aspekata u vezi s Vama, posebno analizu ekonomskog položaja, osobnih interesa i ponašanja (profiliranje), za svrhu isporuke i predstavljanja prilagođenih ponuda roba i usluga, uključujući informiranje odnosno neposredno trgovanje te u svrhu provođenja ispitivanja tržišta.
U tim slučajevima obrada osobnih podataka odvija se u okviru Vaše izjave dopuštenog opsega osobnih podataka, svrhe i dogovorenih kanala informiranja, sve do povlačenja dane privole.

e) PETROL prikuplja osobne podatke i putem posjećivanja njegovih web stranica, putem kolačića, za svrhe osiguravanja bolje funkcionalnosti i korisničkih iskustava, sigurnosti, nesmetanog djelovanja web stranica odnosno portala, te računanja broja korisnika na web stranici odnosno portalu.

PETROL koristi sljedeće kolačiće:
Grupa 1: su ključni i bez njih pojedina web stranica odnosno web portal u vlasništvu odnosno upravljanju PETROLa ne bi radio kako bi trebao. Postavljaju se kada popunite obrazac, prijavite se ili obavite bilo kakvu interakciju s web stranicom, i to putem klikanja na jednostavne poveznice.
Grupa 2: njima PETROL analizira promet na pojedinoj web stranici odnosno portalu kako bi poboljšao korisnička iskustva. Kolačić prihvaćate klikom na gumb na web stranici odnosno nastavkom aktivnog pretraživanja po web stranici kojeg provedete po primitku obavijesti o kolačićima.
Grupa 3: su kolačići partnerskih usluga, kao što su: Facebook, Twitter, Google i dr. Ako se s uporabom navedenih ne slažete, kolačići se neće instalirati, no zbog toga se može dogoditi da neke zanimljive funkcije pojedinog web mjesta ne budu raspoložive
Više glede uporabe kolačića možete pročitati na web stranici: http://www.petrol.hr/kolacici

f) PETROL može radi osiguravanja pružanja usluge, omogućavanja pravilnog rada i uporabe svih funkcija u mobilnim i web aplikacijama obrađivati Vaše lokacijske podatke:
GPS-koordinate (geografska dužina, širina) pridobljene putem Vaše mobilne naprave. PETROL obrađuje lokacijske podatke u takvom obliku da se ne mogu povezati s određenom ili odredivom osobom, ili na temelju Vaše prethodne suglasnosti, pri čemu Vas PETROL kod upita za suglasnost upoznaje s mogućnostima povlačenja suglasnosti, vrsti podataka koji će biti obrađeni, o svrsi i trajanju takve obrade i o mogućnostima prijenosa tih lokacijskih podataka trećoj osobi, radi pružanja usluge s dodanom vrijednošću.
Svoju suglasnost/ povlačenje suglasnosti glede uporabe podataka o lokaciji možete uređivati pri svakom spajanju na mrežu ili za svaki prijenos komunikacije, ili u aplikaciji sami ili u postavkama »lokacijskih usluga« mobilnog uređaja. To može onemogućiti djelovanje funkcija koje koriste takve podatke, no na raspolaganju su Vam druge mogućnosti aplikacije koje nisu povezane s podacima o lokaciji.

VI. IZVRŠITELJI OBRADE OSOBNIH PODATAKA I MOŽEBITNI PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA U TREĆE DRŽAVE

Osim PETROLa (njegovih zaposlenika), osobne podatke u njegovo ime i za njegov račun obrađuju i izvršitelji obrade, kao što su društva koja PETROLu nude tehničku potporu pri obradi osobnih podataka, npr. proizvođači i održavatelji računalnih aplikacija, web stranica i informacijskih usluga, društva koja se bave razvojem i uvođenjem programskih rješenja, izradom Petrolovih kartica i izvršitelji obrade koje PETROL angažira za osiguranje pružanja usluga potrebnih za realizaciju ugovora, kao što su npr. osiguravajuća društva, dostavne službe, prijevoznici, vanjske agencije za marketing, zastupnici PETROLa pri sklapanju i izvršavanju ugovora, uključujući naplatu potraživanja i eventualne sudske postupke.
Neke organizacije odnosno društva kojima kao našim izvršiteljima obrade otkrivamo vaše osobne podatke, imaju sjedište izvan Europske unije, u državama koje možda nemaju zakone koji osiguravaju pravo zaštite osobnih podataka na jednak način kao u Europskoj uniji odnosno Hrvatskoj. U slučaju da Vaši osobni podaci budu preneseni u treće države (izvan EU i EGP), pobrinuti ćemo se za osiguranje i provođenje odgovarajućih sigurnosnih mjera za zaštitu osobnih podataka i temeljnih prava i sloboda ispitanika, sukladno važećim nacionalnim i EU propisima i ovoj Politici privatnosti, tako da ćemo upotrijebiti predviđene mehanizme kao što su obvezujuća poslovna pravila, standardne ugovorne klauzule i dr.

VII. PRAVA ISPITANIKA

Pisanim zahtjevom poslanim na adresu: PETROL d.o.o., Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb, s naznakom »za ovlaštenu osobu za zaštitu osobnih podataka«, možete zahtijevati pristup, dopunu, ispravak, blokiranje odn. ograničenje obrade ili brisanje (»pravo na zaborav«) osobnih podataka, prigovoriti obradi podataka koji se obrađuju s njim u svezi, te zahtijevati prijenos podataka.
Privole dane u svrhu obrade osobnih podataka možete u bilo koje doba trajno ili privremeno, u cijelosti ili djelomično povući pisanim zahtjevom poslanim na adresu: 
PETROL d.o.o., Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb, s naznakom »za ovlaštenu osobu za zaštitu osobnih podataka«. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se na temelju privole vršila do njenog povlačenja.
Također imate pravo uložiti i pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, ukoliko smatrate da se Vaši osobni podaci pohranjuju ili na kakav drugi način obrađuju u suprotnosti s važećim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

VIII. ROKOVI POHRANE OSOBNIH PODATAKA

Vaši osobni podaci bit će obrađeni ručnim i elektroničkim alatima i na način koji osigurava njihova sigurnost i povjerljivost.
Vaši osobni podaci čuvaju se ne dulje od onoga što je nužno za postizanje svrhe za koje su obrađeni, ne dovodeći u pitanje zakonske rokove čuvanja, a ako su podaci pridobljeni na temelju privole, do povlačenja.
U slučaju da ste nam stavili na raspolaganje osobne podatke u svrhu sklapanja ugovornog odnosa, no isti nije sklopljen, osobne podatke čuvamo isključivo u vremenu potrebnom za donošenje konačne odluke o sklapanju ugovornog odnosa, odnosno za prihvaćanje ponude.
Isto tako, Vaši osobni podaci mogu se obrađivati i dulje vrijeme, ako se radi o objektivnim razlozima koji dovode do produljenja rokova čuvanja podataka i izvan prethodno navedenog roka (primjerice u slučaju postupaka pred sudom i dr.). Rokove čuvanja podataka u određenim slučajevima obrada za koje nije zakonom propisan rok čuvanja, određuje PETRO kao voditelj obrade, s tim da se u tim slučajevima podaci čuvaju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju.

IX. KONTAKT

Za sva pitanja vezana uz privatnost podataka molimo obratite se osobi ovlaštenoj za zaštitu podataka na adresi:
Osoba ovlaštena za zaštitu osobnih podataka
PETROL d.o.o., Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb
e-mail:  zop@petrol.hr.

X. AŽURIRANJE POLITIKE PRIVATNOSTI

Periodično možemo ažurirati našu politiku o privatnosti. Ažuriranja naše politike o privatnosti biti će objavljena na našoj Web stranici. Sve dopune stupaju na snagu u trenutku njihove objave na našoj Web stranici. Stoga, savjetujemo Vam da redovito posjećujte stranicu kako biste bili obavješteni o mogućim ažuriranjima. 

Datum, 25.05.2018.

Pomoć i savjetovanje

Pomoć i savjetovanje

Svjesni smo da je brz i izravan pristup željenim informacijama ključan. Ljubazni i stručni operateri rado će vam pomoći.

Poziv

Besplatan telefonski broj:

0800 10 55

Pozivi iz inozemstva:

+385 (1) 67 00 574

E-pošta

Opće informacije i podrška:

podrska.kupcima@petrol.hr

Petrol klub:

klub.hrvatska@petrol.hr

Poslovne kartice:

karticno@petrol.hr

Facebook poruka