Znanje i podrška

Što brže do konačne ponude za izgradnju solarne elektrane po principu „ključ u ruke”

Ne može se uvijek i svuda izraditi solarna elektrana koja zadovoljava sve zakone i propise. Prije konačnog planiranja, svakako trebate provjeriti ispunjavate li osnovne uvjete.

Naš profesionalni tim nudi solarnu elektranu po principu „ključ u ruke”. Da bi Vaš put za konačnu ponudu željene solarne elektrane bio što brži i kraći, savjetujemo Vam da pročitate ostatak teksta u kojem je opis svega što trebate pribaviti i dostaviti našim stručnjacima uz zahtjev za ponudu. 

Proces do konačne ponude

Prvo ćete zaprimiti inicijalnu ponudu temeljem minimuma potrebnih podataka koje odmah dostavljate uz zahtjev za ponudu. Ukoliko Vam ponuda bude odgovarala, naši stručnjaci dolaze u izvid nekretnine koji predstavlja drugu fazu, iza koje slijedi konačna ponuda.

Radi olakšavanja i ubrzavanja procesa, savjetujemo da odmah pri zahtjevu za informativnu ponudu koju dobivate prije stručnog izvida i snimanja na terenu od našeg stručnog tima odmah priložite sljedeću dokumentaciju: 

  • ime, prezime, adresu, kontakt broj, e-mail (podaci su potrebni zbog toga što ponuda mora na nekoga biti naslovljena, vrlo je bitna geografska lokacija zbog procjene proizvodnje električne energije koju će elektrana ostvariti, e-mail za dostavu ponude i telefonski broj radi kontakta tijekom procesa). 
  • energetsku karticu, koju izdaje HEP. a radi se o potrošnji  električne energije na obračunskom mjernom mjestu u  kWh za proteklih 12 mjeseci, a ako ju nemate možete dostaviti godišnju potrošnju električne energije u kWh na mjernom mjestu, snagu i vrstu (jednofazni ili trofazni) električnog priključka. 

Ukoliko vam naša inicijalna ponuda bude odgovarala, naši stručnjaci doći će u besplatni izvid nekretnine, odnosno krovišta i izvršiti sve potrebno za nastavak projekta.    

U toj fazi morat ćete im dostaviti sljedeće: 

  • dokaz o vlasništvu/ suvlasništvu nekretnine (izvadak iz zemljišne knjige, s malom napomenom ukoliko se radi o objektu koji je pod zaštitom konzervatorskog odjela da treba pribaviti i njihovu suglasnost). Važan je preduvjet  da ste vlasnik ili suvlasnik nekretnine na kojoj želite izgradnju solarne elektrane. Molimo da obratite pažnju da pritom mislimo da su prijavitelj projekta i vlasnik odnosno suvlasnik nekretnine također ista osoba. 
  • ukoliko se radi o suvlasništvu, trebate prikupiti  suglasnosti ostalih stanara. Također, vlasnik odnosno suvlasnik, investitor solarne elektrane mora biti i vlasnik mjernog mjesta.
  • važno je da je nekretnina zakonito izgrađena. Najkasnije nakon izvida bit će potrebno dostaviti dokaz o zakonitosti objekta. 

Akt koji dokazuje da je izgrađeni objekt legalan je uporabna dozvola, pod uvjetom da ništa naknadno nije nezakonito nadograđivano. 

Obzirom da puno objekata nema izdanu uporabnu dozvolu ili ista nije bila potrebna za upis u zemljišne knjige, potrebno je imati odgovarajući akt o građenju, a to je građevinska dozvola, Potvrda glavnog projekta, Rješenje o uvjetima građenja, Rješenje o izvedenom stanju, Potvrda izvedenog stanja, Građevinska dozvola za jednostavne građevine, Potvrda upravnog tijela nadležnog za poslove graditeljstva da se za uporabu građevine ne izdaje akt za uporabu i Rješenje kojim se odobrava građenje, uvjerenje katastarskog ureda, odnosno Središnjeg ureda Državne geodetske uprave da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968.godine i uvjerenje upravnog tijela da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968.godine.

Naši stručnjaci će neposredno na terenu između ostalog ocijeniti je li adekvatno krovište. Pod tim mislimo da prije svega morate imati dostatnu površinu krovišta za vaše potrebe, pri čemu je otprilike za 1 kW instalirane snage potrebno 6m2 krovišta, a tu nadalje ulogu igra i nagib, kao i orijentacija u odnosu na strane svijeta zbog broja sunčanih sati, pa je tako najpoželjnija južna strana, dok se sjeverna izbjegava. Istočna i zapadna strana su načelno  adekvatne za izgradnju sunčane elektrane. Treba naglasiti da ma o kojoj strani svijeta se radilo, krovište ne bi trebali zaklanjati nikakvi drugi objekti kao ni raslinje koji bi priječili prodor sunčanih zraka, odnosno energije. Kod krovišta je bitna i vrsta krovnog pokrova. Najadekvatniji pokrovi za ugradnju solarne elektrane su crijep, lim, ravan krov i Gerard pokrov. Pokrovi kao što su salonitne ploče ili azbestne ploče ubrajaju se u neprihvatljivu vrstu pokrova. Iako je na njih moguće ugraditi elektranu, investitor treba biti svjestan rizika ugradnje te se na njih ugradnja ne preporuča. Na stare salonitne ili azbestne ploče se ne savjetuje ugradnja zbog dotrajalosti pokrova i mogućnosti pucanja ploča. Nadalje, stare salonitne ploče sadrže azbest koji je kancerogen i zabranjen te bi takav pokrov trebalo zamijeniti a stare ploče propisno zbrinuti. Vrlo je bitno da su krovište i krovni pokrov u dobrom stanju jer montaža solarnih panela otežava i komplicira zamjenu krovnog pokrova i zahtjeva demontažu i ponovnu montažu solarnih panela.

Nakon što prođete navedene faze, dakle dostavite svu navedenu dokumentaciju i naši stručnjaci ocijene da zadovoljavate sve propisane  zakonske i tehničke uvjete, Vaša konačna ponuda stiže na Vašu e-mail adresu u najkraćem mogućem roku.

Pomoć i savjetovanje

Pomoć i savjetovanje

Svjesni smo da je brz i izravan pristup željenim informacijama ključan. Ljubazni i stručni operateri rado će vam pomoći.

Poziv

Besplatan telefonski broj:

0800 10 55

Pozivi iz inozemstva:

+385 (1) 67 00 574

E-pošta

Opće informacije i podrška:

podrska.kupcima@petrol.hr

Petrol klub:

klub.hrvatska@petrol.hr

Poslovne kartice:

karticno@petrol.hr

Facebook poruka