Rukovanje otpadom

100% benzinskih postaja opremljeno je i odgovarajućim spremnicima za prikupljanje starih, istrošenih akumulatora.

Istovremeno je Petrol na sve benzinske postaje postavio i posebne ekološke spremnike u kojima se nalazi sva oprema potrebna za postupanje pri eventualnom razlijevanju goriva manjih razmjera.

Petrol d.o.o. Zagreb posvećuje maksimalnu pažnju poslovima ekologije i zaštite okoliša. Pod pojmom ekologije na prvome mjestu smatramo intenzivnu zaštitu od onečišćenja čovjekova okoliša (iznenadna onečišćenja tla, zraka, biljnog i životinjskog svijeta, kulturne baštine, kao i dijela okruženja koje je stvorio čovjek), a nadalje i samu zaštitu života i zdravlja ljudi.

Pod pojmom ekološke opreme podrazumijeva se oprema koja, uz obavljanje osnovne djelatnosti, održava čovjekov okoliš čistim. U ekološku opremu ubrajamo odvajače ulje i vode (separatore, mastolovce) koje imaju sve benzinske postaje Petrol Hrvatska d.o.o. Poslovi u vezi čišćenja odvajača ulja i vode, tehnološke kanalizacije, sakupljanje, preuzimanje, odvoz i zbrinjavanje opasnog otpada te vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada obavljaju se redovito svake godine. Navedeni poslovi pokrivaju sve benzinske postaje na području Republike Hrvatske i izvode se na temelju prethodno izrađenih terminskih planova. Prilikom obavljanja poslova poštuju se sve zakonske odredbe iz područja zaštite okoliša (Zakon o otpadu, NN 178/04, 111/06; Zakon o zaštiti okoliša NN 110/07; Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada, NN 50/05; Pravilnik o gospodarenju otpadom, NN 23/07).