Uslovi upotrebe

Opća pravila korištenja proizvoda i usluga informacijske tehnologije koje nudi poduzeće Petrol d. d., Ljubljana s danom 8. 9. 2011

1. Ova pravila imaju prirodu općih uvjeta poslovanja i određuju uvjete upotrebe proizvoda i usluga informacijske tehnologije koje nudi poduzeće Petrol, Slovensko energetsko poduzeće d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matični br. 5025796000, id. br. za PDV: SI80267432, upisano u sudski registar kod Okružnog suda u Ljubljani pod uložnim br. 1/05773/00, s osnovnim kapitalom od 52.240.977,04 eura (u nastavku: Ponuđač). Kada su pravila uporabe pojedinog proizvoda ili usluge određena posebno, ta se pravila upotrebljavaju supsidijarno.

2. U proizvode i usluge informacijske tehnologije ubrajaju se osobito aplikacije i druga programska oprema za osobna računala, mobilne telefone, tablična računala i drugi slični uređaji, aplikacije na internetskim stranicama odnosno u okviru društvenih mreža, internetske stranice itd. (u nastavku proizvodi i usluge).

3. Upotreba Ponuđačevih proizvoda i usluga bez prihvaćanja ovih pravila nije dopuštena. S početkom upotrebe proizvoda i usluga smatra se da se osoba koja ih upotrebljava slaže s ovim pravilima.

4. Korisnik u skladu s ovim pravilima predstavlja osobu koja upotrebljava proizvode i usluge na koje se odnose ova pravila ili ih je upotrebljavala u prošlosti i prihvatila je pravila bilo izričito ili na osnovi odluka Obligacijskog zakonika o općim uvjetima poslovanja ili drugog propisa. Sva prava Korisnika i obveze Ponuđača koje određuju ovi opći uvjeti odnose se samo na Korisnike na način kako ih određuje ovaj stavak.

5. Kada Korisnik prihvati ova pravila, bez obzira na način njihova prihvaćanja, ona obvezuju Korisnika vezano za sve Ponuđačeve proizvode i usluge koje Korisnik već upotrebljava ili koje će upotrebljavati ubuduće. Korisnik se slaže da Ponuđač ova pravila bilo kada može promijeniti ako ih prethodno objavi na internetskoj stranici www.petrol.si ili njezinoj podstranici, a promijenjena pravila počinju vrijediti najranije mjesec dana nakon njihova objavljivanja.

6. Izdavatelj je u pravilu vlasnik svih materijalnih autorskih prava na proizvode i usluge koje pruža i imatelj mogućih drugih prava intelektualnog vlasništva. Na osnovi ovih pravila Ponuđač se ne odriče tih prava i ne ograničava ih, a isto tako ih ne prenosi na Korisnika. Kad je nositelj materijalnih ili moralnih autorskih prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva nad proizvodima i uslugama druga osoba ili kad se proizvodi i usluge upotrebljavaju u vezi s proizvodima i uslugama druge osobe, Ponuđač ne daje jamstva u vezi s upotrebom tih proizvoda.

7. Prihvaćanjem ovih pravila Korisnik proizvoda i usluga obvezuje se da će ih upotrebljavati na zakonit i legitiman način i za postizanje zakonitih i legitimnih namjena. Kad Korisnik upotrebom proizvoda ili usluga ima mogućnost izražavati svoje mišljenje ili objavljivati druge sadržaje (fotografije, filmovi itd.), on se obvezuje da sadržaji neće štetiti dobrom imenu Ponuđača ili povrijediti osjećaje drugih korisnika te trećih osoba ili zadirati u njihova prava.

8. Ponuđač može bilo kada prestati nuditi proizvode i usluge, a da o tome ne mora prethodno obavijestiti Korisnika.

9. Ponuđač nije obvezan osiguravati dostupnost proizvoda i usluga ako dolazi do njihova nefunkcioniranja zbog nefunkcioniranja infrastrukture, usluga ili programske opreme drugih osoba o kojima ovisi rad Ponuđačevih proizvoda i usluga ili zbog grešaka u proizvodima i uslugama.

10. Ponuđač može proizvode i usluge bilo kada promijeniti, što uključuje i mogućnost automatskog  ažuriranja odnosno promjene programske opreme koju je potrebno prenijeti na uređaje Korisnika. Ako pritom nastanu troškovi zbog prijenosa putem infrastrukture za prijenos podataka, te troškove snosi Korisnik.

11. Ponuđač ne jamči da će proizvodi i usluge raditi na strojnoj i programskoj opremi Korisnika. Kad su u vezi s pojedinim proizvodima i uslugama navedeni strojni i programski zahtjevi, navedeni su samo informativno.

12. Ponuđač ne jamči da su informacije koje Korisnik dobije pomoću proizvoda i usluga točne, potpune, detaljne odnosno ažurirane, što uključuje i sadržaje trećih osoba i reklamne poruke.

13. Kad je u okviru upotrebe proizvoda i usluga moguće čuvati određene podatke, Ponuđač ne jamči da će ti podaci biti čuvani trajno. Korisnik preuzima rizik brisanja takvih podataka. Podaci koje Korisnik unese u proizvod ili uslugu mogu biti spremljeni u nezaštićenom obliku ili se u takvom obliku prenose putem infrastrukture za prijenos podataka. Korisnik preuzima rizik za zloporabu podataka koju bi uzrokovale treće osobe.

14. Ponuđač Korisniku u vezi s proizvodima i uslugama nije obvezan pružati pomoć kod njihove upotrebe, što vrijedi i u slučaju kad Ponuđač objavi telefonske brojeve ili druge kontaktne podatke za pomoć korisnicima.

15. Korisnik se slaže da proizvodi i usluge mogu prikazivati reklamne poruke Ponuđača ili trećih osoba.

16. Za sadržaj reklamnih poruka trećih osoba te druge sadržaje trećih osoba Ponuđač ne odgovara. Korisnik je svjestan da ti sadržaji mogu biti uvredljivi, neprimjereni ili drugačije zadirati u osobnost Korisnika unatoč tome što će Ponuđač u razumnom opsegu nastojati takve sadržaje spriječiti.

17. U slučaju da se proizvodi i usluge upotrebljavaju povezani s društvenim mrežama ili drugim sličnim uslugama gdje Korisnik ima kreiran račun odnosno profil s javno dostupnim podacima, Korisnik dopušta da se na tom profilu objave podaci o upotrebi aplikacije te reklamne poruke Ponuđača. Ako pravila društvene mreže ili druge usluge to omogućuju, Korisnik može spriječiti objavljivanje takvih podataka.

18. Ako postoji sumnja da Korisnik krši odredbe ovih pravila ili propisa ili ako dođe do zloporabe proizvoda ili usluge od strane treće osobe, Ponuđač može bez prethodnog upozorenja ukloniti sadržaje koje je pomoću aplikacije ili usluge objavio ili čuvao Korisnik ili treća osoba. Dodatno, Ponuđač u tim slučajevima može bez prethodne obavijesti Korisniku zabraniti ili stvarno onemogućiti upotrebu proizvoda ili usluga.

19. Ponuđač usluga nije odgovoran ni za kakvu štetu, bez obzira na njezin oblik, koja bi nastala Korisniku zbog upotrebe ili nefunkcioniranja proizvoda ili usluga ili zbog Ponuđačeva ponašanja u suprotnosti s ovim ugovorom, osim kada na osnovi ovih pravila izričito preuzima određenu obvezu odnosno kad prava na odštetu nije moguće ograničiti ili isključiti na osnovi prisilnih propisa.

20. Za pravni odnos između Ponuđača i Korisnika upotrebljava se slovensko pravo, a za rješavanje sporova u vezi s tim odnosom mjerodavan je sud u Ljubljani.